Đề xuất sử dụng thiết bị truyền hình bảo đảm an ninh mạng

Bộ TT&TT đề xuất bổ sung thêm yêu cầu sử dụng thiết bị đảm bảo an ninh mạng. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh giảm tỷ lệ phủ sóng truyền hình số mặt đất của Giai đoạn đến 2020 từ 80% xuống 70%.

Tại tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 mới đây, Bộ TT&TT đã đề xuất bổ sung thêm yêu cầu sử dụng thiết bị đảm bảo an ninh mạng. Bộ TT&TT đưa ra đề xuất này căn cứ Công văn số 2417/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về Đề án số hóa truyền hình Việt Nam, Bộ TT&TT đã sửa đổi, bổ sung như sau: “Xây dựng, ban hành và áp dụng thống nhất tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật truyền hình số mặt đất DVB-T và các phiên bản tiếp theo đối với các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số. Quy định, hướng dẫn việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với việc sử dụng thiết bị phát, thu truyền hình số mặt đất”.

Đồng thời, Bộ TT&TT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho điều chỉnh giảm tỷ lệ phủ sóng truyền hình số mặt đất của Giai đoạn đến 2020 từ 80% xuống 70%. Theo Quyết định 2451/QĐ-TTg, mục tiêu tới năm 2015 phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh truyền hình thiết yếu tới 60% dân cư; tới năm 2020 phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh truyền hình thiết yếu tới 80% dân cư. Tuy nhiên, do tại các Giai đoạn III, IV có nhiều tỉnh thuộc khu vực vùng núi, vùng sâu, vùng xa sẽ phải sử dụng kết hợp số hóa truyền hình mặt đất với phủ sóng truyền hình qua vệ tinh, vì vậy một số khu vực sẽ được chuyển sang sử dụng truyền hình vệ tinh thay cho truyền hình mặt đất.

Ước tính tổng dân số tại các địa bàn được phủ sóng truyền hình số mặt đất chiếm tỷ lệ 70% dân số cả nước. Vì vậy, Bộ TT&TT đề xuất sửa đổi mục tiêu phấn đấu phủ sóng truyền hình số mặt đất của giai đoạn đến 2020 là “phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh truyền hình thiết yếu tới 70% dân cư”.